Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („Nařízení GDPR“)
Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekty (správci) : Marek Stejskal, Sportovní 375, Třebestovice 289 12
- kontaktní osoba: Marek Stejskal, [email protected]

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: Primárně budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a následně za účelem poskytování objednaných služeb. Telefonní číslo zákazníka, případně údaje uvedené zákazníkem v textu SMS nebo v rámci hovoru na telefonické lince nebo v rámci e-mailové komunikace.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  - Poskytnutí služby Vám jakožto zákazníkovi (dále jen subjekt údajů).
  - Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení tohoto souhlasu.
 4. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám
 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.
 7. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 8. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby.